skip to main content
 
Eng Gae

Age Friendly Digital Ambassadors Programme

This is a national programme developed in partnership between Age Friendly Ireland and Libraries Ireland, which aims to support older people in accessing the wealth of online library resources. Training is provided by Kildare Libraries Age Friendly Digital Ambassadors online, by phone or in branch.

Contact Naas Library 045 879111 / naaslib@kildarecoco.ie or get in touch with your local library for more information.

Clár Aoisbhá Clár na n-Ambasadóirí Digiteacha

Is clár náisiúnta é seo a d’fhorbraíodh i gcomhpháirtíocht le Aoisbhá Éireann agus Learbharlanna na hÉireann, a bhfuil sé mar chuspóir aige tacú le daoine aosta teacht ar an réimse fairsing achmhainní leabharlainne ar líne.  Tugtar oiliúint ar fáil ar líne leis na hAmbasadóirí Digiteacha Aoisbhá, ar an bhfón nó sa bhrainse.

Déan teagmháil le leabharlann an Náis ar 045 879 111/ naaslib@kildarecoco.ie nó déan teagmháil le do leabharlann áitiúil le haghaidh tuilleadh eolais.

t>