Cúrsaí Gaeilge

Sonraí Teagmhála Comhairle Contae Cill Dara

Príomh-Oifig

Áras Chill Dara, Páirc Uí Dhubhuí, An Nás, Co. Chill Dara

Príomh-Uimhir

Guthán 045 980200, Facs  045 980240

Ríomhphost

customercare@kildarecoco.ie

Suíomh Gréasáin

www.kildarecoco.ie 

Uimhir Éigeandála (Taobh amuigh d'Uaireanta Oscalite): 1800 500 400

Téacs-Cabhair: 087 7714666

Seirbhísí Corporáideacha

Seirbhísí Corporáideacha (045) 980206
Ionad Cúram Custaiméirí (045) 980206
Deontais Árdoideachais (045) 980202
Clár na dToghthóirí (045) 980201

 

Pleanáil

Riaracháin Pleanála (045) 980845
Ranníocaíocht Forbartha (045) 980843
Forbairt Neamhúdaraithe (045) 980839
Rialú Tógála agus Forbartha (045) 980842

 

Bóthre agus Iompar

Bóithre agus Iompar (045) 980421
Fíneála Páirceála (045) 980422
Oifig Dearadh Réigiúnach Chill Dara (045) 898199
Lochtanna ar Shoilse Poiblí (045) 980225

 

Oifigí Ceantair Bóthair

Oifig Ceantair Átha Í (059) 8631329
Oifig Ceantair Claonadh (045) 892695
Oifig Ceantair an Iarthar (045) 437556/557
Oifig Ceantair Maigh Nuad (01) 6286236
Oifig Ceantair An Náis (045) 980425
Clós Innealra Droichid Nua (045) 431400

 

Airgeadas / Cúntais

Rátaí Tráchtála agus Uisce (045) 980656
Iasachtaí / Cíosanna Tithíochta (045) 980652

Íocaíochtaí / Cúntais Iníochtha

(045) 980651

 Pá / Tuarastail / Pinsin

 (045) 980655

 

Tithíocht

Riaracháin Tithíochta (045) 980705


Barr an leathanaigh

Seirbhísí Chomhshaoil

Riaracháin Chomhshaoil (045) 980588
Maor Madraí, Fál an Phoirtéaraigh, Béal Átha an Tuair (059) 8623388
Seirbhísí Tréidliachta (045) 980205
Beolíne Saor Bruscair 1800 243 143


Barr an leathanaigh

Ionad Comhtháite Bainistíochta Dramhaíola

Cnoc Saileata, Cill Chuillinn *
* oibrithe ag Oxigen Environmental
(045) 482229

 

Ionad Fóntais Poiblí Bhaile Átha Í

Cnoc na Croiche, Baile Átha Í *
* oibrithe ag Oxigen Environmental
(059) 8640657


Barr an leathanaigh

Seirbhísí Uisce

Uisce Fuíll (045) 980362
Oifig Oibreacha Uisce, Droichead Nua (045) 431364
Uisce Tuaithe (Deontais Toibreacha / Grúpscéimeanna) (045) 980361
Scéimeanna Caipitil Uisce / Séarachais (045) 980360


Barr an leathanaigh

Leabharlanna

Ceann-Áras, Bruach na hAbhann, Droichead Nua (045) 431109
Baile Átha Í 059 8631144
Béal Átha an Tuair  (059) 8623344
Cill Choca 01 6284403
Cill Chuillinn            045 482193
Cill Dara 045 530626
Cill Droichid 01 6272207
Claonadh 045 892716
Clocha Rince 046 9553428
Cnuasach Chill Dara agus Seirbhísí Taighde 045 448351
Díseart Diarmada 059 9144483
Droichead Nua 045 448353
Leabharlann Taistil 045 448304
Léim an Bhradáin 01 6060050
Maigh Nuad  01 6285530
Mainistir Eimhín 045 529239
An Nás 045 879111
Ráth Iomghain 045 528078
Taighde Staire Mhuintire Chill Dara 045 448350


Barr an leathanaigh

Ionad Ealaíon

Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann, Droichead Nua (045) 448330
Oifig Áirthinte (045) 448327


Barr an leathanaigh

Seirbhísí Fóillíochta

Seirbhísí Fóillíochta (045) 980261
Linn Snámha Bhaile Átha Í * (059) 8641522
Linn Snámha an Náis * (045) 881655
Ionad Spóirt Droichid Nua (045) 433663
* Oibrítear na linnte snámha  i mBaile Átha Í agus sa Nás go neamhspleach ag
Kildare Sports and Leisure Facilities Ltd.


Barr an leathanaigh

Seirbhísí Dóiteáin - Éagandálaí 999 nó 112

Lár-Stáisiún Dóiteáin, Droichead Nua (045) 431370


Barr an leathanaigh

Mótarchán (045) 980591
Pobal agus Fiontar (045) 980538
Seirbhís Ealaíon an Chondae (045) 448328
Líonra Phobail Chill Dara 045) 980483
Cosaint Shiabhialta (045) 980529


Barr an leathanaigh

Oifig an Bainisteora Contae

Bainisteoir Contae Mícheál Ó Maoileoin

 

Ríomhphost

Oifig Pleanála Líníochta     plandept@kildarecoco.ie
Cosaint Shibhialta pmcneela@kildarecoco.ie
Pobal agus Fiontar dce@kildarecoco.ie
Rátaí Tráchtála & Uisce Water&Rates@kildarecoco.ie
Cúram Custaiméirí customercare@kildarecoco.ie
Comhshaol environ@kildarecoco.ie
Deontais Ardoideachais heg@kildarecoco.ie
Riarachán Tithíochta cmoran@kildarecoco.ie
TE webteam@kildarecoco.ie
Líonra Phobail Chill Dara webmaster@kildare.ie
Mótarchán motortax@kildarecoco.ie
Rialú Tógála plandept@kildarecoco.ie
Riaracháin Pleanála plandept@kildarecoco.ie
Soilse Poiblí publiclights@kildarecoco.ie
Earcaíocht / Postanna jobs@kildarecoco.ie
Ceart Vótála  regelectors@kildarecoco.ie
Iompar roads@kildarecoco.ie
Soilse Tráchta trafficlights@kildarecoco.ie
Seirbhísí Tréidliachta vetservices@kildarecoco.ie
Uisce Fuíll watersection@kildarecoco.ie
Scéimeanna Chaipitil Uisce Tuaithe watersection@kildarecoco.ie


Barr an leathanaigh

Uaireanta Oscailte

Luan-Aoine, ach amháin laethanta saoire bainc - 9.00 am – 5.00 pm

Rannóg Airgeadais

Luan-Aoine, 9.30 am – 4.30 pm

Rannóg Tithíochta

Dúntar don phobal ag 2.00 pm

Rannóg Pleanála

Dúntar don phobal ag 4.00 pm

Mótarcháin

Luan, Máirt, Déardaoin, Aoine: 9.15 a.m. – 3.15 pm Céadaoin: 9.30 am – 3.15 pm

Roinn Bóithre agus Iompair

- Uaireanta Oscailte 9.30-4.30  Luan go hAoine

An Roinn Comhshaoil

​​- Uaireanta Oscailte 9.30-4.30 Luan go hAoine

Barr an leathanaigh