skip to main content
 
Eng Gae

Wifi

Kildare Libraries provides WiFi access in all our branches subject to our Terms & Conditions:

 1. Access to this service is for Library members via Library Card Number and PIN
 2. Users are subject to ALL legislation with regard to the use of electronic communication and each user is responsible for use of this electronic resource in an ethical and lawful manner.
 3. Use of service by children is the responsibility of their parent/guardian. Kildare County Council bears no responsibility for the deliberate or unintentional exposure of children to disturbing or inappropriate content or images. All children are required to have parental/guardian consent to use this service.
 4. Not all information found on the Internet is accurate, complete, up to date or otherwise acceptable to all individuals. Kildare County Council is not responsible for the accuracy, quality or content of the information retrieved from the Internet. Any infringements of copyright are the responsibility of the user.
 5. Kildare County Council cannot accept responsibility for any damage, loss, costs or expenses arising from usage of this service. By accepting this policy, a user of this service agrees to indemnify Kildare County Council in respect of any damage, loss, costs or expenses whatsoever either to the user or any third party that arise from this service, which indemnity includes any legal proceedings whatsoever (including any and all costs thereof) that arise from the user of this service.
 6. Users should be aware that as electronic security cannot be guaranteed, Kildare County Council bears no responsibility for unauthorised access to transactions and communications undertaken by users or any other problems users may encounter with e-mails, online banking/credit card transactions, online bookings, online shopping etc.
 7. Users will not access, download or share, or attempt to access, download or share, any material that is likely to be considered unlawful, offensive or pornographic in nature. WiFi Internet access can be revoked from a user for such an infringement.
 8. Users should be aware that statistics in respect of general Internet usage are recorded for a limited period including a listing of sites visited and services used. This data is used to monitor the performance of the Library WiFi system, is anonymous, and is not made available to any third parties
 9. Users are reminded that from time to time that the WiFi service may be unavailable for technical, maintenance, or other reasons beyond the control of Library staff. Kildare County Council reserves the right to withdraw this WiFi service from individual library members, or the service in general, without notice at any time in the future.

Wifi

Cuireann Leabharlanna Chill Dara Wifi ar fáil i ngach brainse d’ár gcuid faoi réir ár téarmaí agus coinníollacha

 1. Tá an tseirbhís ar fáil do bhall leabharlainne le cárta leabharlainne agus PIN
 2. Bíonn úsáideoirí faoi réir GACH reachtaíocht maidir le cumarsáid leictreonach agus bíonn gach úsáideoir freagrach as úsáid eiticiúil agus dleathach a bhaint as an acmhainn leictreonach seo
 3. Bíonn tuismitheoir/ caomhnóir freagrach as úsaid na seirbhíse seo le páiste. Níl aon fhreagracht ar Chontae Comhairle Chill Dara as teagmháil pháiste d’aon ghnó nó neamhbheartaithe le hábhar nó íomhánna suaiteacha nó míchuí. Bíonn cead an tuismitheora /caomhnóra de dhíth ag GACH páiste leis an seirbhís seo a úsáid.
 4. Ní bhíonn gach eolas a bhfaightear ar an idirlíon cruinn, iomlán, cothrom le dáta , nó inghlactha ar dóigh eile, le gach duine aonair. Níl aon fhreagracht ar Comhairle Contae Chill Dara as chruinneacht, cáilíocht nó ábhar eolais a bhfaightear ar an idirlíon. Bíonn an úsáideoir freagrach as aon sárú cóipchirt.
 5. Níl Comhairle Contae Chill Dara freagrach as aon damáiste, caillteanas nó costais a tharlófaí de bharr úsáid na seirbhíse seo. Trí ghlacadh leis an bpolasaí seo, aontaíonn úsáideoir na seirbhíse Comhairle Contae Chill Dara a shlánú ar dhliteanas maidir leis aon damáiste , caillteanas nó chostais in aon chor don úsáideoir nó don tríú páirtí a tharlófaí de bharr úsáid na seirbhíse seo, lena n-áirítear slánaíocht aon imeachtaí dlí ar bith (lena n-áirítear aon chostais agus gach costas díobh) a tharlófaí ón úsáideoir na seirbhíse seo.
 6. Ba chóir go mbeadh úsáideoirí ar an eolas go, toisc nach féidir slándáil leictreonach a dheimhniú, níl aon fhreagracht ar Comhairle Contae Chill Dara as aon fáil neamhúdaraithe ar idirbhearta agus cumarsáidí a rinneadh le h-úsáideoirí nó aon fhadhbanna eile a bhféadfaidh úsáideoirí teacht orthu maidir le ríomhphoist, idirbhearta baincéireachta/cárta creidmheasa ar líne, áirithintí ar líne srl.
 7. Ní tiocfaidh úsáideoirí d’aon ghnó ar nó ní dhéanfaidh úsáideoirí íoslodáil ní roinnt, nó ní dhéanfaidh úsáideoirí iarracht teacht d’aon ghnó ar nó íoslodáil a dhéanamh ar ní roinnt a dhéanamh ar aon ábhar ar dóigh dó a bheith neamhdhleathach, maslach nó pornagrafach. Is féidir rochtain Idirlín Wifi a chúlghairm ó úsáideoir mar gheall ar shárú den tsórt.
 8. Ba chóir go mbeadh sé ar eolas ag úsáideoirí go ndéantar taifead ar feadh tréimhse ghearr ama ar staitisticí maidir le húsáid an idirlín le n-áirítear liosta na suíomhanna ar tugadh cuairt orthu agus na seirbhísí a úsáideadh. Baintear úsáid as an eolas seo le monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú an chórais Wifi. Tá an t-eolas seo anaithnid agus ní chuirtear an t-eolas ar fáil d’aon triú páirtí.
 9. Meabhraítear d’úsáideoirí nach mbeadh an seirbhís Wifi ar fáil ó am go ham de bharr fáthanna teicniúla, cothabháil nó cúiseanna eile thar smacht na foirne. Forchoimeádann Comhairle Contae Chill Dara an ceart chun an seirbhís WiFi a tharraingt siar ó bhaill aonaracha leabharlainne, nó an tseirbhís go ghinearálta, gan foláireamh, ag am ar bith sa todhchaí.